Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten zoals aangeboden door de vennootschap onder firmaa met beperkte aansprakelijkheid Kledinginvriezen.nl., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 88258599, statutair gevestigd te Leiden. Voorgaande met dien verstande dat deze algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op alle diensten en producten zoals aangeboden door de aan haar gelieerde franchisenemers, waarvan de vestgingen zichtbaar zijn op www.kledinginvriezen.nl.
 2. Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden geschieden uitsluitend onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen, offertes, overeenkomsten

 

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 2. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

Artikel 3 – Prijzen

 

 1. Wegens het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.
 2. In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Kledinginvriezen.nl zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
 3. Prijzen vastgelegd in de offerte zijn 3 maanden geldig.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Kledinginvriezen.nl heeft het recht de prijzen ieder jaar aan te passen volgens indexering.

 

Artikel 4 – Uitvoering werkzaamheden

 

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de wijze en volgens het/de tijdstip(pen) als overeengekomen, uitgaande van normale werktijden en werkdagen. Eventueel avond, weekend, en nachtwerk tegen meerprijs.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.
 3. Kledinginvriezen.nl zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden onder begeleiding van een daartoe deskundige persoon.
 4. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens Kledinginvriezen.nl, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.
 5. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Kledinginvriezen.nl direct na aankomst met de werkzaamheden kan aanvangen.
 6. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. waar gewerkt dient te worden.
 7. Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
 8. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Kledinginvriezen.nl vergoeden en zo mogelijk Kledinginvriezen.nl in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de betreffende werkzaamheden te verrichten.
 9. De opdrachtgever is verplicht zonodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
 10. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Kledinginvriezen.nl ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Kledinginvriezen.nl, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.
 11. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.
 12. Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd.
 13. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond-en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

 

Artikel 5 – Extra kosten, meer- en minderwerk

 

 1. Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven in de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 extra in rekening gebracht. Dit geldt ook voor extra reiskosten/voorrijkosten.
 2. Indien bij contractwerk in het online systeem melding wordt gemaakt van een probleem of aandacht, dan dienen de actiepunten door opdrachtgever uitgevoerd te worden. Indien oorzaken niet verholpen worden door de opdrachtgever (bouwkundig/ hygiëne), dan kunnen vervolg bezoeken doorberekend worden.
 3. Meer- en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
 4. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
 5. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Kledinginvriezen.nl het recht te vorderen dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Kledinginvriezen.nl bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten.
 6. De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

 

Artikel 6 – Betaling

 

 1. Facturen worden zoveel mogelijk per email verzonden naar het bij Kledinginvriezen.nl bekende emailadres. Wanneer facturen naar een ander emailadres of per post gestuurd dienen te worden kan dit aan de afdeling administratie doorgegeven worden.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 10 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 3. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.
 4. Kledinginvriezen.nl heeft ten allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen.
 5. Bij verkoop heeft Kledinginvriezen.nl ten allen tijde het recht volledige betaling te verlangen vóór het tijdstip van aflevering.
 6. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn, evenals andere bijkomende kosten.

 

Artikel 7 – Reclames

 

 1. Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Zolang op een reclamering door Kledinginvriezen.nl nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen, en dus betaling, te voldoen.

 

Artikel 8 – Niet-nakoming en beëindiging

 

 1. Indien niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond-en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand of transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.
 2. In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede in geval een der partijen surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

 

Artikel 9 – Garanties en aansprakelijkheid

 

 1. Mededelingen door of namens Kledinginvriezen.nl betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.
 2. Kledinginvriezen.nl verplicht zich in te spannen om de afgesproken werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat.
 3. De aard van deze services laat in het algemeen niet toe dat Kledinginvriezen.nl zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Kledinginvriezen.nl is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Kledinginvriezen.nl. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.
 5. Bij het verkopen van producten garandeert Kledinginvriezen.nl dat deze zijn toegestaan.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Kledinginvriezen.nl voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Kledinginvriezen.nl. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.
 7. Kledinginvriezen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan goederen ten gevolgen van behandeling daarvan.

 

Artikel 10 – Bescherming persoonsgegevens

 

 1. Opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van een opdracht of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over opdrachtgever en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor opdrachtgever (laten) verwerken door Kledinginvriezen.nl. Kledinginvriezen.nl zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van Kledinginvriezen.nl bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Kledinginvriezen.nl gaat zorgvuldig om met de door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Kledinginvriezen.nl en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of de gevallen waarin Kledinginvriezen.nl hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. Ingeval van een datalek zal opdrachtgever, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan Kledinginvriezen.nl zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Kledinginvriezen.nl voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door opdrachtgever van de AVG.

 

Artikel 11 – Opzegging en beëindiging

 

 1. Doorlopende overeenkomsten zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode waarvoor de overeenkomst in eerste instantie is aangegaan. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en betaling(en).
 2. Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Kledinginvriezen.nl gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 30% van het bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving. Indien er op huurbasis gebruik wordt gemaakt van specifieke producten en/of producten met een houdbaarheidsdatum zullen andere afspraken worden gemaakt.
 3. Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
 4. Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Kledinginvriezen.nl kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Kledinginvriezen.nl overdragen aan een derde.

 

Artikel 12 – Levering en eigendomsovergang

 

 1. De producten zullen worden behandeld op de locatie van Kledinginvriezen.nl. tenzij anders is overeengekomen.
 2. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij gebreke daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van koper zijn.
 4. De eigendom van de betrokken producten zal op koper overgaan op het tijdstip waarop Kledinginvriezen.nl volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.
 5. Ingeval van huur van materialen, blijft Kledinginvriezen.nl hiervan eigenaar. Gedurende de duur van contracten zal Kledinginvriezen.nl de aantallen hiervan telkens controleren en indien nodig aanvullen tot de gemaakte afspraken in offertes en/of overeenkomsten. Kosten voor het aanvullen, ontstaan door aanwijsbare schuld van of ondeugdelijke omgang door opdrachtgever, zullen in rekening worden gebracht.